Formulář pro vrácení zboží

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
e-mail:
telefonní číslo:
číslo bankovního účtu:

Adresát:
Prodávající: Zebrasport s.r.o.
IČO: 03532721
Se sídlem: Náměstí Osvoboditelů 6/7, Opava, 74601
Doručovací adresa pro zpětné zaslání zboží: Partyzánská 18, Opava, 74705

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ………. jsem si ve vašem internetovém obchodě Zebrasport.cz objednal zboží:
Název:
číslo objednávky:
v hodnotě ................Kč.

Objednané zboží jsem obdržel dne:

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené
prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem
zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny na můj bankovní účet číslo
nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ................................. dne ..................................

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)