Reklamačný poriadok

Dokumenty na stiahnutie:

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (na stiahnutie tu)
Reklamačný list (na stiahnutie tu)
Ako postupovať v prípade reklamácie?

 • Vyhľadajte si kúpnej doklad (faktúru, paragon), prípadne záručný list (ak je k tovaru dodaný).
 • Skontrolujte si platnosť záručnej doby.
 • Kontaktujte nás prostredníctvom emailu: info@zebrasport.cz. Na ďalšom postupe reklamácie sa s Vami dohodneme.
 • Ak budete zasielate tovar na našu adresu, nezabudnite priložiť tieto doklady a náležitosti:
  • Kúpna doklad (faktúra) - riadne vyplnená a potvrdená predajcom, záručný list - riadne vyplnený a potvrdený predajcom (ak je k tovaru vydaný).
  • Popis závady, kontakt na vašu osobu - využite náš jednoduchý reklamačný list.
 • Reklamácia musí byť zo zákona vybavená do 30 kalendárnych dní.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácia").
 • Predávajúci" je Zuzana Kroutilová - ZebraSport.cz so sídlom Slavkov, Záhumenní 508, PSČ 747 57, IČ: 86921690. Zuzana Kroutilová - ZebraSport.cz je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 • Zákazníkom nášho internetového obchodu je "Kupujúci". Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
 • Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.
 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky nevyhnutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné
 • Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:
 1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 3. Ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 4. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

  Podmienky pre odstúpenie od zmluvy - tovar musí byť:

 •  Nepoškodený,
 •  V pôvodnom obale (ak je tovar zabalený v špeciálnom obale),
 •  S kompletným príslušenstvom, s ktorým bol dodaný,
 •  Nerozbalený, v prípade, že bolo zabalené do špeciálneho obalu,
 •  Vrátený so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané - záručný list, manuál atd
 •  Vrátený v termíne stanovenom zákonom, popr. predĺženom obchodníkom.

2. Vybavenie Reklamácie

 • Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.
 • Za situácie, kedy je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 • Predávajúci vystaví o reklamácii písomné potvrdenie, kde uvedie spôsob jej vybavenia a dátum ukončenia. Po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru dohodnutým spôsobom.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti.

3. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.2.2010. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Kontaktuje nás, ak si prajete tovar reklamovať.

 

Najčastejšie otázky a odpovede k reklamáciám (FAQ):

1. Ako správne postupovať pri uplatnení reklamácie?

Vyhľadajte si v záručnom liste k tovaru alebo na internete kontakt na najbližší autorizovaný servis danej značky.

Kontaktuje servis a informujte sa, ako ďalej postupovať. V prípade veľkých spotrebičov (chladničky, práčky, televízory a pod) možno dohovoriť výjazd servisného technika na vašu adresu (v prípade oprávnenej reklamácie neplatíte žiadne poplatky ani dopravné), u malých spotrebičov je nutné doručiť tovar osobne, kuriérom alebo poštou do servisu, kde bude reklamácie odborne posúdená.

Ak zasielate tovar na reklamáciu, nezabudnite priložiť tieto doklady:

Kúpna doklad (faktúra), Záručný list - riadne vyplnený a potvrdený predajcom (ak je k tovaru vydaný), Popis závady, kontakt na vašu osobu - využite náš jednoduchý reklamačný formulár.

Reklamáciu uplatnite na našej adrese - ZebraSport.cz

Reklamácia musí byť zo zákona vybavená do 30 kalendárnych dní.


2. Ako dlho trvá vybavenie reklamácie?

Vaša reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení tovaru k predajcovi a končí vybavením reklamácie u predajcu.

3. Čo je potrebné k reklamácii doložiť?

 •  Kúpna doklad k tovaru (faktúru-daňový doklad) - postačí kópia,
 •  Potvrdený záručný list, ak je pri tovare vydaný,
 •  Presný popis závady, kontakt na vašu osobu - využite náš jednoduchý reklamačný formulár.

4. Sú s vybavením reklamácie spojené nejaké poplatky?

S vybavením oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky. V prípade neoprávnenej reklamácie môžu byť individuálne posúdené náklady na dopravu tovaru do servisu a späť.

 

ZebraSport.cz - Špecialista na outdoorové a horolezecké vybavenie on-line Cookies | Sunlight systems - tvorba e-shopů

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.